00:00:00 DEVELOPER : MEDO (+250)788 280 532 INJIRA IYANDIKISHE
Yanditswe na NIYIRORA   Christian
July 07, 2017   saa  08:54:53

Burya se ngo hari uburyo imvura ishobora kwicwa ntigere hasi kandi yari yakubye? ubu ni uburyo bica imvura ntigwe kandi yari yakubye.

Tweet
google+
Instagram
Whattsapp

Imvura ntawe uyobewe akamaro ifite byagera kubahinzi n’aborozi bo bikaba akarusho kubera akazi ikora gahambaye mu misugire y’ibikorwa byabo. nubwo bwose ifite uruhare ruhambaye mu misigire yabyo ntawakirengagiza ko rimwe na rimwe igira byishi yangiza nkigihe yabaye nyishi cyagwa mu gihe igwa no muhe kitari ngombwa cyagwa idakenewe cyane urugero nkigihe cyo kwanura no gusarura imaka( imwe igwa mu kuboza) cyagwa se mu gihe yaguye ari uruvbaura(amahindu).  icyo gihe rero yabaye ikibazo hari abahanga bazi uburyo bwa kuyibuza kugwa(kuyica) aribwo ubu bukurikira: 

 

Kwica imvura

       V . Ushaka kwica imvuira, abona imvura ishotse akavuza umwirongi nyuma igapfa.

v . Ushaka kwica imvura nanone, areba intobo yavutse ari ikinege, akayitunga ku icumu maze agatunga mu cyoko.Byitwa « Uruhiso » imvura igapfa.

v . Imvura y’urushyana,iyo yarembeje abantu,bareba akondo maze bakagakara ku rujyo,ngo bakaranze imvura,ikarorera kugwa.

v .Itumba kando iyo ryarembeje abantu,bagirango biyanikire imyaka yabo,bajya kuyanika ,bakazana ingasire,n’inkurwe n’imbyiro,bakabikoresha umusaraba kuri ya ngasire ,inkurwe bakayihagarika,imbyiro bakazitambika,ngo bakab bishe imvura.

v . Abaraye bari bwanike bo bareba urutamyi bakarunaga mu cyoko, bagirango: »Haramuke hatamuye»

Kwica amahindu n’urubura

v . Umuntu ugirango yice amahindu abona agiye kugwa akenda icumu agashyiramo amavuta, akarishinga hanze agira ngo: « Ku ishyamba, ku ishyamba »

v . Abandi bareba amase bakayabumababumbira ku icumu, bakaripfumuza uruhamo rw’umuryango, bakaritunga hejuru, urubura rugapfa.

v Abashatse kandi, benda icumu icumu bakaripfumuza uruhamo rw’umuryango, bagashyiramo amavuta bagira ngo « Yaga, Yaga, ryatsindiye Ruganzu, ritsindira Ndoli, Ritsindira Mibambwe »Urubura rukamuka

v . Kwenda intorezo bakayikubita imbere y’umuryango, na byo byica urubura.

v . Kwenda ivu maze bakarihuha baryerekeje aho urubura ruturutse, bakarutuka bagira ngo « Yonga, yonga » nabyo byica urubura.

v . Kuvuza umwironge amahindu agiye kugwa, nabyi birayica >

v . Abandi bica urubura, bareba umuyenzi bagakoza ku ibere ry’umugabo, bagira ngo « Henebera nk’amabere y’umugabo ».

v . Amasuka y’amazungu nayo asigaye yica urubura.

v . Nta muntu ujya guhinga amahindu yaraye aguye, ngo yakongera akagwa. Barayasibirira.

v . Umuntu iyo apfuye baramusibirira, kwanga ko vamahindu agwa

v . Kugarika isinde kirazira, ngo bisura urubura.

v . Kirazira kubika isuka, iyo bayubitse bituma urubura rwica ibintu

v . Umuntu wambaye uruhu rw’intama yirinda kuruhinduriza abonye imvura igiye kugwa, ngo yakubitwa n’inkuba.

v . Inkuba iyo ikubise umuntu cyangwa se itungo, cyangwa se ikindi kintu, ntibarira, ntibababara, ntibavuza induru, ahubwo bavuza impundu,ngo barariwe n’umwami.Gutaka ni ukwitererzea inkuba ikakumara ku bantu no ku bintu.

v . Inkuba iyo ikubise ikica, ntawagira ngo inkuba yishe.Barabaza bati « Ni iki? » Iyo ari umuntu bati « Umwami yarongoye ».Iyo ari inkla bati « Umwami wo hejuru yakujije inka ».Bakavuga umubare.Ibyo bikagusha inkuba neza,ntizongere gukubita ukundi. 275. Inkuba kandi iyo imaze gukubita umuntu, bazana inzogera bakayivugiriza hejuru ye, ngo ni izo kumukangura.Bavuza impundu, bakavuza ingoma ngo umwami wo hejuru yabyukurutse, yarongoye.

v . Inkuba iyo yakubise ahantu, bukeye bw’aho ntawe uhinga, ngo umwami yaraye, hagize uhinga hagwa imvura mbi cyane, igatsemba abantu n’ibintu, inkuba ikongera igakubita,kandi ntibeza imyaka.

v . Nta muntu unywa itabi imirabyo irabya, ngo inkuba iramukubita.Iyo ashatse kwinywera itabi adatinya gukubitwa n’inkuba, areba ubwatsi bw’ishingeakabuhambira mu mutembo w’inkono y’itabi, akazana n’akatsi k’ishinge, akakajugunye hanze agira ngo « Dore ibyawe », ubwo inkuba ntigire icyo imutwara.

v . Abashatse nabo bareba igishirira bakakinaga hanze bagira ngo « Ng’iryo iryawe ».Bakongera bakareba icyatsi babonye cyose, bakacyambika inkono y’itabi, imirabyo ikoroha.

v . Ushatse nawe agereka umugano ku nkono y’itabi, ati « Urahere ku ishyamba »

v . Inkuba iyo yagize icyo ikubita ku musozi umugabo ufite umugore yirinda kurarana nawe, batabanje kugangahurwa, ngo bahumana.

v . Umuntu agera ahoinkuba yakubise akahaguma, ntabe yagenda batabanje kumuganmgahura, batamugangahuye ngo inkuba yabica, kandi ngo ni no kuyiterereza abo yakubise, ikazongera kubakubitira ahantu cyangwa se ibintu.

v . Umuntu iyo yumvise inkuba ikubise cyangwa sae imirabyo isakirana, acira ku gahera cyangwa akagahuhaho agira ati « Ganira, ganira, vuga matama,ntuvuge bukuba »Nuko agatunga umuhoro hejuru .Akongera ati « Turi abishywa ,turi bene Nkuba ntitugenda nijoro ».Ibyo bikica inkuba ntigire icyo itwara.

v . Iyo umurabyo urabije, barahura umuriro bagira bati « Uracane uwawe ».Ikindi bakirinda kwicara ku ntebe no kubyina, kereka bafashe umuhoro mu ntoki, bati « Ndagutema « .Abandi bagacira ku gahera bati « Subya »

v . Umurabyo n’inkuba iyo bisakiranye, abantu barya, benda uturyo bakatunaga hanze ngo « Ng’ibyo ibyawe « .Kirazira nta muntu urya inkuba zihinda.

v . Ikindi kizira, nta mugore utega urugoli inkuba zihinda, ngo yamukubita agapfa adasambye.

 


Izindi Nkuru Bifitanye Isano


...

2017-06-23 142

Urubuga nkoranyamba ruzwi nka Facebook mu rugamba rukomeye.
Soma Birambuye
...

2017-06-11 329

Dore ibiyaga 10 byambere binini ku isi.
Soma Birambuye
...

2017-06-10 682

Minisitiri w’umuco na siporo yahinduye byinshi mu rurimi rw’Ikinyarwanda.
Soma Birambuye
...

2017-06-06 420

Kubaho mu misiri babikesha uruzi rwa Nili.
Soma Birambuye
...

2017-06-02 248

Dore Ishuri gakondo ry’Abanyarwanda.
Soma Birambuye
...

2017-06-02 133

Dore Ishuri gakondo ry’Abanyarwanda.
Soma Birambuye
...

2017-05-30 327

Dore ubusobanuro bw’amwe mu mabara cyangwa amarangi dukunda.
Soma Birambuye
...

2017-05-25 1009

Ese gusura biterwa niki, bikamarira iki umubiri wacu?
Soma Birambuye
...

2017-05-24 393

Ese inyamaswa zo mu kagera zibaho zite?
Soma Birambuye
...

2017-05-21 372

Ese inzu izwi nka White house ikorerwamo iki? Ese n’iki irusha andi mazu?
Soma Birambuye
...

2017-05-20 772

Dore ibanga ryo kugira amaribori n’uburyo wayirinda mu gihe utayakeneye.
Soma Birambuye
...

2017-05-20 223

Icyo Perezida Kagame avuga ku iterabwoba mu bihugu byateye imbere.
Soma Birambuye

TANGA IGITEKEREZO

Amabwiriza

IBITEKEREZO BYANYU KURI IYI NKURU

Ntagitekerezo kirashyirwaho, Bimburira Abandi!

Kumenyekanisha

Kumenyekanisha